امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۹ اردیبهشت ۰۳ تا ۶ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۷ اردیبهشت ۰۳ تا ۳ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ اردیبهشت ۰۳ تا ۳۱ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ اردیبهشت ۰۳ تا ۲۹ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: آمفی تئاتر سینما فرهنگ (شبستر)
تاریخ اجرا: ۳۰ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا: 17
سالن اجرا: تالار ماریانا (مرند)
تاریخ اجرا: ۲ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: تالار شنلیک (شبستر)
تاریخ اجرا: ۴ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سینما فرهنگ میانه (میانه)
تاریخ اجرا: ۲۹ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 400,000 تومان