امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ آذر ۹۷ تا ۲۶ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ آذر ۹۷ تا ۷ دی ۹۷
ساعات اجرا: 18:45
سالن اجرا: مجتمع فرهنگی فدک (اردبیل)
تاریخ اجرا: ۲۸ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 55,000 تا 120,000 تومان
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آبان ۹۷ تا ۳۰ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 20:30