امروز جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۹۶ تا ۱۰ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 10,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: تالار هتل کایا لاله پارک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۰ آذر ۹۶ و ۱۱ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۰ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 14
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۴ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۹۶ تا ۵ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۹۶ تا ۷ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 17:30
سالن اجرا: سالن استاد مقبلی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۹۶ تا ۷ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ آذر ۹۶ تا ۱۳ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۹۶ تا ۱۵ آذر ۹۶
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۹ آذر ۹۶ تا ۷ دی ۹۶
ساعات اجرا: