امروز جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
تاریخ اجرا: ۱ مهر ۹۷ تا ۲۵ آذر ۹۷
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ مهر ۹۷ تا ۳۰ مهر ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ مهر ۹۷ تا ۴ آبان ۹۷
ساعات اجرا: 18:30