امروز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ مهر ۰۱ تا ۱۵ مهر ۰۱
ساعات اجرا: 18:30، 20:30، 20
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۰ مرداد ۰۱ تا ۳۰ شهریور ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ شهریور ۰۱ تا ۳۱ شهریور ۰۱
ساعات اجرا: