امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ مهر ۰۲ تا ۲۶ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 100,000 تا 160,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۴ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 80,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: آمفی تئاتر سینما فرهنگ (شبستر)
تاریخ اجرا: ۱۲ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: میرزا جعفر قرجه‌داغی (اهر)
تاریخ اجرا: ۱۳ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 100,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: تالار عبدالقادر مراغه‌ای (مراغه)
تاریخ اجرا: ۱۴ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 150,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۱ مهر ۰۲ تا ۱۵ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۴ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 150,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ مهر ۰۲
ساعات اجرا: 18، 20:30
قیمت: از 100,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: هتل 5 ستاره امام رضا (ع) (خوی)
تاریخ اجرا: ۷ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۷ مهر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۱ شهریور ۰۲ تا ۳۰ شهریور ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ شهریور ۰۲ تا ۳۰ شهریور ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ مرداد ۰۲ تا ۶ شهریور ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ مرداد ۰۲ تا ۲۷ مرداد ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ تیر ۰۲ و ۶ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ اردیبهشت ۰۲ تا ۲۵ خرداد ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 250,000 تومان