امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ اردیبهشت ۰۱ تا ۳۰ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 120,000 تومان
سالن اجرا: سالن پارکینگ (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ فروردین ۰۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ اردیبهشت ۰۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ اردیبهشت ۰۱ تا ۳۰ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ اردیبهشت ۰۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 18:45
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ اردیبهشت ۰۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور (مرند)
تاریخ اجرا: ۲۵ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ اردیبهشت ۰۱ و ۱۷ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتراداره ارشاد (سلماس)
تاریخ اجرا: ۱۶ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا:
قیمت: از 60,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: مجتمع فرهنگی فدک (اردبیل)
تاریخ اجرا: ۱۵ اردیبهشت ۰۱ و ۱۶ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ فروردین ۰۱ تا ۱۵ اردیبهشت ۰۱
ساعات اجرا: